Valorisatie Microserver

Eu-vlag SNN-Logo

 

 

Omschrijving project

Door ASTRON/IBM is een innovatieve microserver ontwikkeld met grote rekenkracht en een laag energie­verbruik. Door een consortium van noordelijke MKB-bedrijven en kennisinstellingen wordt in dit project de commerciële potentie van deze microserver gevalideerd en gedemonstreerd voor datacenter-applicaties, als datacenter-in-a-box en voor single-cardtoepassingen in Smart Industry en Smart Grids.

Dit kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid in Noord-Nederland met een omzetpotentie van €12 miljoen in het vijfde jaar en een direct werkgelegenheids­effect van 15 fte. De potentiële emissiereductie is circa 1 miljoen ton CO2 op jaarbasis in Nederland, hetgeen correspondeert met 3,5% van de Nederlandse klimaatdoelstellingen tot 2020.

 

Achtergrond

Informatietechnologie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. In datacenters draaien enorme aantallen servers voor internetapplicaties, cloud computing, communicatiediensten, et cetera. In bijna alle bedrijven en huishoudens staan PC's en/of servers. Daarnaast worden steeds meer machines, apparaten en installaties voorzien van computers om ze slim te maken. De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie volgen elkaar steeds sneller op, waardoor de vraag naar steeds meer en steeds krachtiger computers naar verwachting ook de komende decennia blijft groeien.

Er is echter weinig aandacht voor de negatieve aspecten van het intensieve gebruik van informatie­technologie, bij voorbeeld op het gebied van energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Datacenters behoren inmiddels tot de belangrijkste stroomverbruikers, met een CO2-uitstoot van 930 kton per jaar in Nederland, hetgeen gelijkstaat aan de emissies van ruim 200.000 huishoudens. De datacentersector is één van de weinige branches waarvan het stroomverbruik de afgelopen jaren is gestegen, zodanig zelfs dat op diverse plaatsen de capaciteitsgrenzen van het netwerk worden bereikt en de groei van datacenters wordt beperkt of investeringen in het netwerk noodzakelijk zijn met alle maatschappelijke kosten van dien.

Daarnaast speelt de vraag hoelang de benodigde ontwikkelsnelheid van ICT kan worden gerealiseerd binnen het huidige model van steeds complexere chips en steeds snellere datacommunicatie. Voor de toekomst bestaat er  behoefte aan nieuwe, energiezuinige en compacte computer hardware met grote rekenkracht die geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Moderne radioastronomie is een extreme vorm van Big Data Research. Met o.a. de ontwikkeling van LOFAR door ASTRON is de wetenschap verschoven naar gevirtualiseerde telescopen bestaande uit een grote aantallen kleine antennestations. De signalen van deze stations worden met behulp van hoogwaardige data-analyse samengevoegd tot één beeld. Het gaat hierbij om een zeer grote hoeveelheid data, voor LOFAR vergelijkbaar met de omvang van het internet in Nederland. ASTRON is nu betrokken bij de ontwikkeling van SKA (Square Kilometer Array), een virtuele telescoop meer dan 250.000 antennestations die geplaatst zullen worden in zuidelijk Afrika en Australië.

De hoeveelheid data die door SKA gegenereerd zal worden is zo groot dat de benodigde analyses technisch en economisch onhaalbaar zijn met reguliere hardware. Om deze reden is gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor betaalbare, energiezuinige en compacte high-performance computing. Een belangrijk resultaat hieruit voortvloeiend is de microserver, die ultra-geconcentreerde rekenkracht biedt bij (relatief) lage kosten en een laag stroomverbruik.

 

De microserver

Door zijn eigenschappen lijkt deze microserver ook uitermate geschikt voor diverse commerciële toepassingen. Daarmee heeft de microserver een grote potentiële economische waarde, maar deze moet nog worden bewezen buiten het wetenschappelijk domein. Daarom werken noordelijke MKB-bedrijven en kennisinstellingen in dit project samen aan de valorisatie van de microserver in meerdere relevante toepassingsomgevingen, met als doel om de succesvolle commercialisatie vanuit Noord-Nederland voor te bereiden.

Doelstelling project

De hoofddoelstelling van het project is het valideren en demonstreren van de technische, bedrijfs­economische en maatschappelijke toegevoegde waarde van de microserver in diverse sectoren c.q. toepassingen en het voorbereiden van de commercialisatie van de microserver door noordelijke MKB-bedrijven en kennisinstellingen.

Het bereiken van deze doelstelling legt de basis voor nieuwe, hoogwaardige bedrijvig­heid en werk­gelegenheid in Noord-Nederland, met een hoge omzet- en groeipotentie en grote maatschappelijke relevantie.

Resultaten

Het belangrijkste beoogde resultaat van het project is het opleveren van de microserver als gevalideerd en gede­mon­streerd product, (vrijwel) klaar voor commercialisatie vanuit Noord-Nederland.

 

Activiteiten

Het project bestaat uit 6 werkpakketten:

  1. Ontwikkeling en bouw prototypes
  2. Valideren en demonstreren microserver in datacenter-applicaties
  3. Valideren en demonstreren microserver in datacenter-in-a-box-applicaties
  4. Valideren microserver voor Smart Industry-applicaties
  5. Doorontwikkeling, industrialisatie en business development
  6. Projectmanagement, -administratie en disseminatie van resultaten

Het project is gestart op 1 januari 2017 en loopt door tot 22 december 2018.

 

Downloads

Microserver poster

Microserver brochure

Eindrapport Performance, stroomverbruik en de warmteafgifte van de Microserver (Hanzehogeschool Groningen)

 

Organisatie

De samenwerkende partners in dit project zijn:

 
 
 
 
 
 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eu-vlag SNN-Logo Provincie Drenthe Logo Provincie Groningen Logo Provincie Friesland Logo

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2020 ASTRON